Programa temporal de protecció per desocupació i inserció

Definició

El programa temporal de protecció per desocupació i inserció està destinat a facilitar cobertura econòmica extraordinària als que hagin esgotat les prestacions per desocupació, no disposin de rendes i subscriguin el compromís de participar en un Itinerari Actiu d’Inserció Laboral.

Requisits

 • Tenir menys de 65 anys
 • Estar inscrit com a demandant d’ocupació
 • Haver esgotat una prestació o subsidi per desocupació entre l’1/08/2009 i el 15/02/2010 i no tenir dret a cap subsidi per desocupació ordinari
 • No tenir rendes pròpies superiors al 75% del Salari Mínim Interprofessional exclosa la part proporcional de les pagues extres
 • Si té pares i/o cònjuge, i/o fills menors de 26 anys o majors discapacitats o menors acollits que convisquin amb ell o es trobin al seu càrrec, la renda de la unitat familiar, inclòs el sol·licitant, dividida pel número de membres no pot superar el 75% del Salari Mínim Interprofessional exclosa la part proporcional de les pagues extres

Presentació de Sol·licituds

 • Si esgota entre l’1 d’agost i el 15 d’agost: 60 dies a comptar des del 16 d’agost.
 • Si esgota a partir del 16 d’agost: 60 dies següents a l’esgotament de la prestació.

On

A la vostra Oficina de Treball de 8:15 a 13:30 h.

Documentació necessària

 • Imprès de sol·licitud correctament complimentat i signat (en tot cas s’han d’incloure tots els components de la unitat familiar)
 • DNI/NIE de tots els membres de la unitat familiar
 • Llibre de família del sol·licitant, si escau
 • Llibre de família dels pares del sol·licitant (en cas de convivència amb els pares o que aquests en depenguin econòmicament)
 • Conveni de separació o divorci, si escau
 • Original i fotocòpia de la documentació acreditativa de les rendes de tots els membres de la unitat familiar corresponents al mes anterior al de sol·licitud

Obligacions dels beneficiaris

Subscriure el compromís d’activitat al que es refereix l’article 231.2 de la Llei General de Seguretat Social i comprometre’s a realitzar les distintes actuacions que es determinin pel SOC dintre d’un itinerari actiu d’inserció laboral.

Durada i quantia de la prestació

Una prestació econòmica d’una durada màxima de 6 mesos i d’un import de 420 euros mensuals.

Inici de la prestació

A partir del dia següent de la sol·licitud.

Normativa

 • Reial Decret Llei 10/2009, de 13 d’agost, pel que es regula el programa temporal de protecció per desocupació i inserció.

Enllaç | Como solicitar los 420 euros ayuda desempleo


Deja un comentario

Nuevo
Juego de ajedrez de madera magnético Juegos de tablero de ajedrez de caoba con 2 cajones extraíbles, 2 extra Queens extra para regalos del día del niño ajedrez internacional,Juego de ajedrez media
 • El aprendizaje del ajedrez ya no es aburrido, sino lleno de diversión e interés. Es una excelente manera de ejercitar el pensamiento, la capacidad de aprendizaje y el desarrollo intelectual. Es el regalo más popular para los amantes del ajedrez.
Nuevo
Juguetes de Juego de Ajedrez de Madera de Pingüino: 1 Set Mano Ojo Coordinación Motor Skills Board Juego Memoria Playings Interactivos
 • Este juguete de juego de entrenamiento de memoria ayuda a entrenar las manos y la coordinación del cerebro, desarrollar la inteligencia.

Comparto cada día contenidos de Ajedrez, Negocios Digitales, Empleo y Trámites Online desde el año 2006.

Te ayudo a construir tu repertorio de aperturas de ajedrez o impulsar tu negocio con las mejores estrategias y tácticas de Marketing Digital.

¿HABLAMOS?