Definició

El programa temporal de protecció per desocupació i inserció està destinat a facilitar cobertura econòmica extraordinària als que hagin esgotat les prestacions per desocupació, no disposin de rendes i subscriguin el compromís de participar en un Itinerari Actiu d’Inserció Laboral.

Requisits

 • Tenir menys de 65 anys
 • Estar inscrit com a demandant d’ocupació
 • Haver esgotat una prestació o subsidi per desocupació entre l’1/08/2009 i el 15/02/2010 i no tenir dret a cap subsidi per desocupació ordinari
 • No tenir rendes pròpies superiors al 75% del Salari Mínim Interprofessional exclosa la part proporcional de les pagues extres
 • Si té pares i/o cònjuge, i/o fills menors de 26 anys o majors discapacitats o menors acollits que convisquin amb ell o es trobin al seu càrrec, la renda de la unitat familiar, inclòs el sol·licitant, dividida pel número de membres no pot superar el 75% del Salari Mínim Interprofessional exclosa la part proporcional de les pagues extres

Presentació de Sol·licituds

 • Si esgota entre l’1 d’agost i el 15 d’agost: 60 dies a comptar des del 16 d’agost.
 • Si esgota a partir del 16 d’agost: 60 dies següents a l’esgotament de la prestació.

On

A la vostra Oficina de Treball de 8:15 a 13:30 h.

Documentació necessària

 • Imprès de sol·licitud correctament complimentat i signat (en tot cas s’han d’incloure tots els components de la unitat familiar)
 • DNI/NIE de tots els membres de la unitat familiar
 • Llibre de família del sol·licitant, si escau
 • Llibre de família dels pares del sol·licitant (en cas de convivència amb els pares o que aquests en depenguin econòmicament)
 • Conveni de separació o divorci, si escau
 • Original i fotocòpia de la documentació acreditativa de les rendes de tots els membres de la unitat familiar corresponents al mes anterior al de sol·licitud

Obligacions dels beneficiaris

Subscriure el compromís d’activitat al que es refereix l’article 231.2 de la Llei General de Seguretat Social i comprometre’s a realitzar les distintes actuacions que es determinin pel SOC dintre d’un itinerari actiu d’inserció laboral.

Durada i quantia de la prestació

Una prestació econòmica d’una durada màxima de 6 mesos i d’un import de 420 euros mensuals.

Inici de la prestació

A partir del dia següent de la sol·licitud.

Normativa

 • Reial Decret Llei 10/2009, de 13 d’agost, pel que es regula el programa temporal de protecció per desocupació i inserció.

Enllaç | Como solicitar los 420 euros ayuda desempleo

Publicaciones Similares

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *